Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Nová výše školného od září 2024

Od školního roku 2024/2025 bude školné stanoveno následovně:

1. ŠKOLNÉ

Pro děti zapsané k pravidelné denní docházce:  
                    – první dítě z rodiny 28 000 Kč za školní rok
                    – druhé dítě z rodiny 19 600 Kč za školní rok
                    – každý další sourozenec 14 000 Kč za školní rok
Pro děti zapsané k individuálnímu vzdělávání:   2 400 Kč za školní rok

Pozn.1: Frekvence úhrad je plně na rodičích. Celková výše předepsaného školného musí být uhrazena nejpozději do 30. června příslušného školního roku.
Pozn. 2: Součástí školného je příspěvek na Asociaci waldorfských škol ČR (300 Kč ročně na žáka). 

2. DALŠÍ PLATBY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ŠKOLSKÝCH SLUŽEB

Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině: 3 500 Kč za školní rok
Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině (pouze do 14:00): 1 000 Kč za školní rok
Poplatek za pobyt dítěte ve školním klubu: 1 000 Kč za školní rok
Příspěvek na zajištění povinné plavecké výuky:    400 Kč za pololetí
Poplatek za obnovení hesla pro školní e-mail nebo přístup do EduPage:    200 Kč 

Pozn. 1: Poplatek je možné hradit měsíčně, pololetně, ročně atp. Celkový roční poplatek musí být uhrazen nejpozději do 30. 6. příslušného školního roku.
Pozn. 2: Při pravidelné docházce nižší nebo rovné 5 dnů v kalendářním měsíci se poplatek nehradí.
Pozn. 2: Rodič hradí platbu za pozdní vyzvednutí dítěte (po zavírací době zařízení) ve výši 150 Kč za každou započatou hodinu.
Pozn. 3: Povinná plavecká výuka se týká pouze 4. a 5. ročníku.
Pozn. 4: Poplatky za obnovu hesla pro školní e-mail a pro přístup do EduPage platí pro žáky i zaměstnance školy. První 3 obnovení zdarma.

Jsme školou stále se ještě rozvíjející. Vítáme tedy finanční podporu i nad rámec stanovených úhrad. Jsou-li však stanovené úhrady zásadní překážkou ke studiu, nebojte se na nás obrátit. 

MOŽNOST ZAŽÁDAT SI O SLEVU

I nadále zůstává zachována možnost požádat správní radu prostřednictvím Kataríny Hurychové, ředitelky o.p.s. o slevu či o odpuštění školného – a to za následujících podmínek:

  • Žádat o slevu či o odpuštění školného musí podat zákonný zástupce písemně nebo emailem (ideálně) nejdéle do 31. 8. na adresu: ekonom@svobodnazs.cz. Žádost musí obsahovat: požadovanou částku, období, účel, odůvodnění. Žádost může zároveň obsahovat nabídku protislužby, např. práce při brigádách.
  • O přiznání slevy rozhoduje do 30 ti dnů Ing. Katarína Hurychová, ředitelka o.p.s. po projednání se správní radou.
  • Sleva ze školného či odpuštění školného se přiznává vždy jen na období příslušného školního roku. V případě potřeby je tedy nutné opakování žádosti pro nový školní rok.
  • Udržení slevy pro další roky je podmíněno aktivní spoluprací zákonných zástupců se školou, např. účastí na třídních schůzkách, brigádách, zapojením do pracovních skupin, uhrazenými pohledávkami vůči škole (obědy, družina, klub, kroužky).

S každou slevou či odpuštěním školného přichází škola o část svých provozních příjmů. I nadále proto vítáme dary nad rámec předepsaného školného: 2400695437/2010; variabilní symbol 10. Na všechny dary samozřejmě vystavujeme řádné potvrzení.