Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Tým ŠPP je tvořen výchovným poradcem, školním metodikem prevence, speciálním pedagogem a školním psychologem.

Kontakty na jednotlivé členy ŠPP jsou k dispozici zde. Koordinátorem služeb školního poradenského pracoviště je Kristýna Brabcová.

Při poskytování poradenských služeb ŠPP škola dodržuje etické zásady poskytování poradenských služeb. Vychází z individuálních potřeb dítěte, podporuje jeho samostatnost a přispívá k jeho sociálnímu začleňování.

Hlavní cíle ŠPP:

 • včasná intervence při aktuálních problémech (pro jednotlivce i třídu) péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané a vytvoření vhodných podmínek pro jejich rozvoj,
 • vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • prohloubit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči.

Speciální pedagog –  pro 1. stupeň ZŠ  (Mgr. Karolína Ranglová); pro 2. stupeň ZŠ (Mgr. Iva Dočekalová)

 • provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti,
 • pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů a plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky,
 • poskytuje metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy z oblasti speciální pedagogiky,
 • zajišťuje speciálních pomůcky a didaktický materiál,
 • vede konzultace s pedagogy a zákonnými zástupci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti specifických poruch učení a chování,
 • vykonává další činnosti po domluvě s výchovným poradcem.

Výchovný poradce (Mgr. Kateřina Kunešová)

 • spolupracuje s metodikem prevence rizikového chování (programy na podporu prevence šikana, vandalismu, agresivity a závislosti různého typu),
 • spolupracuje se školním psychologem, speciálním pedagogem a třídními učiteli při řešení výchovných problémů,
 • sleduje problémové chování žáků ve spolupráci s třídními učiteli,
 • monitoruje záškoláctví, školní neprospěch, výchovné problémy,
 • zajišťuje krizovou intervenci,
 • vede kariérové poradenství (pro žáky od 8. ročníku ZŠ)
 • předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků,
 • vede písemné záznamy ze všech jednání v rámci činnosti výchovného poradce,
 • sestavuje a průběžně aktualizuje Plán výchovně-vzdělávací práce pro daný školní rok,
 • zodpovídá za řádné vedení dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a za komunikaci se ŠPZ. Za tímto účelem může pro 2. stupeň ZŠ pověřit jinou osobu (např. speciálního pedagoga) – v takovém případě je pověřený speciální pedagog uváděn důsledně jako konzultant pro komunikaci školy s příslušným ŠPZ.
 • zodpovídá za evidenci pomůcek pro žáky se SVP a za jejich předávání pedagogům pro práci se žáky se SVP. Za tímto účelem může pro 2. stupeň ZŠ pověřit jinou osobu (např. speciálního pedagoga).

Školní metodik prevence – pro 1. stupeň ZŠ  (Kristýna Brabcová); pro 2. stupeň ZŠ (Mgr. Markéta Varousová Poštolková)

 • připravuje preventivní program, začlenění cílů a témat prevence rizikového chování do ŠVP,
 • pomáhá učitelům při začleňování témat prevence do výuky,
 • monitoruje ve spolupráci s jednotlivými třídními učiteli klima tříd (viz formulář školy),
 • Svolává výchovné komise (formulář Záznam z jednání výchovné komise)
 • poskytuje odborné informace z oblasti prevence učitelům a ostatním pracovníkům,
 • sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy projevy rizikového chování, řešení daných situací,
 • spolupracuje s dalšími institucemi – OSPOD, PPP, SVP a SPC,
 • zajišťuje přednášky a besedy o preventivních programech.

Školní psycholog (Mgr. Alena Magdalena Schnellyová)

Ve spolupráci s výchovným poradcem a školním metodikem prevence:

 • diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků,
 • depistáž a diagnostika nadaných dětí,
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídě,
 • screening, ankety, dotazníky ve škole,
 • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívali,
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji,
 • poskytuje krizovou intervenci.