Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Tým ŠPP je tvořen výchovným poradcem, školním metodikem prevence a školním psychologem.  

Kontakty na jednotlivé členy ŠPP jsou k dispozici zde. Koordinátorem služeb školního poradenského pracoviště je Kristýna Brabcová. 

Předmět speciálně pedagogické péče zajišťuje Mgr. Tomáš Hurych. Konzultace členům ŠPP poskytuje odborná konzutantka Mgr. Karolína Ranglová.

Při poskytování poradenských služeb ŠPP škola dodržuje etické zásady poskytování poradenských služeb. Vychází z individuálních potřeb dítěte, podporuje jeho samostatnost a přispívá k jeho sociálnímu začleňování.

Hlavní cíle ŠPP:

 • včasná intervence při aktuálních problémech (pro jednotlivce i třídu) péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané a vytvoření vhodných podmínek pro jejich rozvoj,
 • vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • prohloubit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči.

Výchovný poradce, speciální pedagog (Ing. Andrea Novotná)

 • spolupracuje s metodikem prevence rizikového chování (programy na podporu prevence šikana, vandalismu, agresivity a závislosti různého typu),
 • spolupracuje se školním psychologem, speciálním pedagogem a třídními učiteli při řešení výchovných problémů,
 • sleduje problémové chování žáků ve spolupráci s třídními učiteli,
 • monitoruje záškoláctví, školní neprospěch, výchovné problémy,
 • zajišťuje krizovou intervenci,
 • vede kariérové poradenství (pro žáky od 8. ročníku ZŠ)
 • předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků,
 • vede písemné záznamy ze všech jednání v rámci činnosti výchovného poradce,
 • sestavuje a průběžně aktualizuje Plán výchovně-vzdělávací práce pro daný školní rok,
 • pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů a plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • zajišťuje speciálních pomůcky a didaktický materiál,
 • vede konzultace s pedagogy a zákonnými zástupci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti specifických poruch učení a chování,
 • zodpovídá za řádné vedení dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a za komunikaci se ŠPZ. Za tímto účelem může pro 2. stupeň ZŠ pověřit jinou osobu (např. speciálního pedagoga) – v takovém případě je pověřený speciální pedagog uváděn důsledně jako konzultant pro komunikaci školy s příslušným ŠPZ.
 • zodpovídá za evidenci pomůcek pro žáky se SVP a za jejich předávání pedagogům pro práci se žáky se SVP. Za tímto účelem může pro 2. stupeň ZŠ pověřit jinou osobu (např. speciálního pedagoga).

Školní metodik prevence – pro 1. stupeň ZŠ  (Kristýna Brabcová); pro 2. stupeň ZŠ (Mgr. Markéta Varousová Poštolková)

 • připravuje preventivní program, začlenění cílů a témat prevence rizikového chování do ŠVP,
 • pomáhá učitelům při začleňování témat prevence do výuky,
 • monitoruje ve spolupráci s jednotlivými třídními učiteli klima tříd (viz formulář školy),
 • Svolává výchovné komise (formulář Záznam z jednání výchovné komise)
 • poskytuje odborné informace z oblasti prevence učitelům a ostatním pracovníkům,
 • sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy projevy rizikového chování, řešení daných situací,
 • spolupracuje s dalšími institucemi – OSPOD, PPP, SVP a SPC,
 • zajišťuje přednášky a besedy o preventivních programech.

Školní psycholog (Mgr. Alena Magdalena Schnellyová)

Ve spolupráci s výchovným poradcem a školním metodikem prevence:

 • diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků,
 • depistáž a diagnostika nadaných dětí,
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídě,
 • screening, ankety, dotazníky ve škole,
 • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívali,
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji,
 • poskytuje krizovou intervenci.