Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Ceník služeb

ŠKOLNÉ A DALŠÍ PLATBY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ZA UŽÍVÁNÍ ŠKOLSKÝCH SLUŽEB – školní rok 2021/2022

 

Jsme školou nově vznikající. Vítáme tedy finanční podporu i nad rámec stanovených úhrad. Jsou-li však stanovené úhrady zásadní překážkou ke studiu, nebojte se na nás obrátit.

Číslo účtu, variabilní a specifické symboly obdržíte při přihlašování Vašeho dítěte.

1. ŠKOLNÉ

Pro děti zapsané k pravidelné denní docházce:  
                    – první dítě z rodiny 14 000 Kč za školní rok
                    – druhé dítě z rodiny   9 500 Kč za školní rok
                    – každý další sourozenec   7 000 Kč za školní rok
Pro děti zapsané k individuálnímu vzdělávání:   2 400 Kč za školní rok

Pozn. 1: Jde o minimální školné
Pozn. 2: Školné za daný školní rok a jeho rozdělení do dílčích splátek je předmětem každoroční dohody mezi školou a zákonnými zástupci (dodatek ke Smlouvě o poskytování vzdělávání a školských služeb)

2. DALŠÍ PLATBY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ŠKOLSKÝCH SLUŽEB

Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině: 2 400 Kč za školní rok
Poplatek za pobyt dítěte ve školním klubu: 2 400 Kč za školní rok

Pozn. 1: Poplatek je možné hradit měsíčně, pololetně, ročně atp. Celkový roční poplatek musí být uhrazen nejpozději do 30. 6. příslušného školního roku.
Pozn. 2: Při pravidelné docházce nižší nebo rovné 5 dnů v kalendářním měsíci se poplatek nehradí.
Pozn. 3: Rodič hradí platbu za pozdní vyzvednutí dítěte (po zavírací době zařízení) ve výši 100 Kč za každou započatou hodinu.

Poplatky za zájmové kroužky:

Kroužek výtvarný: 200 Kč za školní rok
Kroužek keramický: 400 Kč za školní rok

 

Úhrada za stravování

 v Třebušíně 28 Kč za oběd
 v Litoměřicích 29 Kč za oběd

Pozn. 1: Stravování žáků Svobodné základní školy, o.p.s. zajišťuje v Třebušíně ve svých prostorách dle svých podmínek a pravidel školní jídelna MŠ Pod Kalichem Třebušín.

Pozn. 2: Stravování žáků Svobodné základní školy, o.p.s. zajišťuje v Litoměřicích ve svých prostorách dle svých podmínek a pravidel Centrální školní jídelna.