Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Ceník služeb

ŠKOLNÉ A DALŠÍ PLATBY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ZA UŽÍVÁNÍ ŠKOLSKÝCH SLUŽEB – školní rok 2023/2024

Jsme školou stále se ještě rozvíjející. Vítáme tedy finanční podporu i nad rámec stanovených úhrad. Jsou-li však stanovené úhrady zásadní překážkou ke studiu, nebojte se na nás obrátit. Více informací na toto téma níže v textu.

Číslo účtu, variabilní a specifické symboly pro platby obdržíte prostřednictvímsystému EduPage. Přijaté platby EduPage páruje s bankovním účtem zhruba s měsíčním zpožděním.  

1. ŠKOLNÉ

Pro děti zapsané k pravidelné denní docházce:  
                    – první dítě z rodiny 21 000 Kč za školní rok
                    – druhé dítě z rodiny 14 500 Kč za školní rok
                    – každý další sourozenec 10 500 Kč za školní rok
Pro děti zapsané k individuálnímu vzdělávání:   2 400 Kč za školní rok

Pozn.1: Školné za daný školní rok je předmětem každoroční dohody mezi školou a zákonnými zástupci (dodatek ke Smlouvě o poskytování vzdělávání a školských služeb). Frekvence úhrad je plně na rodičích. Celková výše předepsaného školného musí být uhrazena nejpozději do 30. června příslušného školního roku.
Pozn. 2: Součástí školného je nově příspěvek na Asociaci waldorfských škol ČR (300 Kč ročně na žáka), který byl dosud vybírán zvlášť. 

2. DALŠÍ PLATBY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ŠKOLSKÝCH SLUŽEB

Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině: 3 500 Kč za školní rok
Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině (pouze do 14:00): 1 000 Kč za školní rok
Poplatek za pobyt dítěte ve školním klubu: 1 000 Kč za školní rok
Příspěvek na zajištění povinné plavecké výuky:    400 Kč za pololetí
Poplatek za obnovení hesla pro školní e-mail nebo přístup do EduPage:    200 Kč 

Pozn. 1: Poplatek je možné hradit měsíčně, pololetně, ročně atp. Celkový roční poplatek musí být uhrazen nejpozději do 30. 6. příslušného školního roku.
Pozn. 2: Při pravidelné docházce nižší nebo rovné 5 dnů v kalendářním měsíci se poplatek nehradí.
Pozn. 2: Rodič hradí platbu za pozdní vyzvednutí dítěte (po zavírací době zařízení) ve výši 150 Kč za každou započatou hodinu.
Pozn. 3: Povinná plavecká výuka se týká pouze 4. a 5. ročníku.
Pozn. 4: Poplatky za obnovu hesla pro školní e-mail a pro přístup do EduPage platí pro žáky i zaměstnance školy. První 3 obnovení zdarma.

Poplatky za kroužky:

Kroužek výtvarný (Třebušín): bez úhrady
Kroužek keramický – 1. stupeň ZŠ (Třebušín): 500 Kč za školní rok
Kroužek keramický – 2. stupeň ZŠ (Litoměřice): bez úhrady
Sportovní kroužek (Třebušín): bez úhrady
Sportovní kroužek (Litoměřice): 1 200 Kč za pololetí
Ruční práce (Třebušín): bez úhrady
Ruční práce (Litoměřice): bez úhrady

 

Úhrada za stravování

 v Třebušíně 33 Kč / 35 Kč za oběd (dle věku)
 v Litoměřicích 37 Kč / 40 Kč za oběd (dle věku)

Pozn. 1: Stravování žáků Svobodné základní školy, o.p.s. zajišťuje v Třebušíně ve svých prostorách dle svých podmínek a pravidel školní jídelna MŠ Pod Kalichem Třebušín.

Pozn. 2: Stravování žáků Svobodné základní školy, o.p.s. zajišťuje v Litoměřicích ve svých prostorách dle svých podmínek a pravidel Centrální školní jídelna.

 

MOŽNOST ZAŽÁDAT SI O SLEVU

Původně zamýšlený solidární fond určený pro vyplácení stipendií žákům  z rodin, které si dlouhodobě nebo dočasně nemohou dovolit hradit školné v plné výši nemohl vzniknout, neboť se nenašel dostatek dárců, kteří by byli ochotni do něj přispívat. I nadále však zůstává zachována možnost požádat správní radu prostřednictvím ředitelky o.p.s. o slevu či o odpuštění školného – a to za následujících podmínek:

  • Žádat o slevu či o odpuštění školného musí podat zákonný zástupce písemně nebo emailem (ideálně) nejdéle do 31. 8. na vedení školy:  zastupce@svobodnazs.cz. Žádost musí obsahovat: požadovanou částku, období, účel, odůvodnění. Žádost může zároveň obsahovat nabídku protislužby, např. práce při brigádách.
  • O přiznání slevy rozhoduje do 30 ti dnů ředitelka o.p.s. po projednání se správní radou.
  • Sleva ze školného či odpuštění školného se přiznává vždy jen na období příslušného školního roku. V případě potřeby je tedy nutné opakování žádosti pro nový školní rok.
  • Udržení slevy pro další roky je podmíněno aktivní spoluprací zákonných zástupců se školou, např. účastí na třídních schůzkách, brigádách, zapojením do pracovních skupin, uhrazenými pohledávkami vůči škole (obědy, družina, klub, kroužky).

S každou slevou či odpuštěním školného přichází škola o část svých provozních příjmů. I nadále proto vítáme dary nad rámec předepsaného školného: 2400695437/2010; variabilní symbol 10. Na všechny dary samozřejmě vystavujeme řádné potvrzení.