Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Ceník služeb

ŠKOLNÉ A DALŠÍ PLATBY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ZA UŽÍVÁNÍ ŠKOLSKÝCH SLUŽEB – školní rok 2022/2023

Jsme školou stále se ještě rozvíjející. Vítáme tedy finanční podporu i nad rámec stanovených úhrad. Jsou-li však stanovené úhrady zásadní překážkou ke studiu, nebojte se na nás obrátit. Více informací na toto téma naleznete v samostatném příspěvku zde.

Číslo účtu, variabilní a specifické symboly obdržíte při přihlašování Vašeho dítěte.

1. ŠKOLNÉ

Pro děti zapsané k pravidelné denní docházce:  
                    – první dítě z rodiny 21 000 Kč za školní rok
                    – druhé dítě z rodiny 14 500 Kč za školní rok
                    – každý další sourozenec 10 500 Kč za školní rok
Pro děti zapsané k individuálnímu vzdělávání:   2 400 Kč za školní rok

Pozn.1: Školné za daný školní rok je předmětem každoroční dohody mezi školou a zákonnými zástupci (dodatek ke Smlouvě o poskytování vzdělávání a školských služeb). Frekvence úhrad je plně na rodičích. Celková výše předepsaného školného musí být uhrazena nejpozději do 30. června příslušného školního roku.
Pozn. 2: Součástí školného je nově příspěvek na Asociaci waldorfských škol ČR (300 Kč ročně na žáka), který byl dosud vybírán zvlášť. 

2. DALŠÍ PLATBY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ŠKOLSKÝCH SLUŽEB

Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině: 3 500 Kč za školní rok
Poplatek za pobyt dítěte ve školním klubu: 3 500 Kč za školní rok

Pozn. 1: Poplatek je možné hradit měsíčně, pololetně, ročně atp. Celkový roční poplatek musí být uhrazen nejpozději do 30. 6. příslušného školního roku.
Pozn. 2: Při pravidelné docházce nižší nebo rovné 5 dnů v kalendářním měsíci se poplatek nehradí.
Pozn. 3: Rodič hradí platbu za pozdní vyzvednutí dítěte (po zavírací době zařízení) ve výši 150 Kč za každou započatou hodinu.

Poplatky za zájmové kroužky:

Kroužek výtvarný: 200 Kč za školní rok
Kroužek keramický: 400 Kč za školní rok
Jóga pro děti: bez úhrady

 

Úhrada za stravování

 v Třebušíně 28 Kč za oběd
 v Litoměřicích 29 Kč za oběd

Pozn. 1: Stravování žáků Svobodné základní školy, o.p.s. zajišťuje v Třebušíně ve svých prostorách dle svých podmínek a pravidel školní jídelna MŠ Pod Kalichem Třebušín.

Pozn. 2: Stravování žáků Svobodné základní školy, o.p.s. zajišťuje v Litoměřicích ve svých prostorách dle svých podmínek a pravidel Centrální školní jídelna.

 

SOCIÁLNÍ STIPENDIUM ZE SOLIDÁRNÍHO FONDU

  • Od školního roku 2022/23 zavádíme stipendijní program, určený pro žáky z rodin, které si dlouhodobě nebo dočasně nemohou dovolit hradit školné v plné výši.
  • Stipendium je určeno na úhradu školného v částečné nebo v plné výši.
  • Žádat o stipendium musí podat zákonný zástupce emailem (ideálně) nejdéle do 31. 8. na vedení školy: reditel@svobodnazs.cz. Žádost musí obsahovat: požadovanou částku, období, účel, odůvodnění. Žádost může zároveň obsahovat nabídku protislužby, např. práce při brigádách.
  • O přiznání stipendia rozhoduje do 30 ti dnů vedení školy po projednání se správní radou.
  • Žádostem může být vyhověno jen do výše prostředků v solidárním fondu.
  • Stipendium se přiznává na období školního roku.
  • Udržení stipendia pro další roky je podmíněno aktivní spoluprací zákonných zástupců se školou, např. účastí na třídních schůzkách, brigádách, zapojením do pracovních skupin, uhrazenými pohledávkami vůči škole (obědy, družina, klub, kroužky).
  • Stipendium není určeno na úhradu stravného.
  • Stipendium není zasíláno na účet zákonných zástupců, ale je přímo použito k úhradě pohledávky za školné.
  • Solidární fond je plněn z darů rodičů a příznivců školy.

Číslo bankovního účtu sociálního fondu, na který můžete posílat své dobrovolné příspěvky: 2901026223/2010; variabilní symbol 12. Na všechny dary samozřejmě vystavujeme řádné potvrzení.