Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Koncept školy

Motto: Společná cesta za poznáním.

Kdo jsme a kam směřujeme

 • Vedeme děti ke svobodě, úctě a odpovědnosti ve vlastním životě.
 • Rozvíjíme myšlení, ale stejně tak i cit a vůli.
 • Rozvíjíme kritické myšlení a práci s informacemi (učíme se učit se).
 • Ctíme individuální rozvoj dítěte – s ohledem na jeho vlohy a nadání tak, aby nalezlo v životě své plnohodnotné místo.
 • Velkou učitelkou je nám sama překrásná příroda Českého středohoří (výukové programy v přírodě, pohyb, zdraví, odolnost).
 • Velkým učitelem je nám i svět sám (pořádáme exkurze, výlety, spolupracujeme s místními organizacemi a s obcí).
 • Nástrojem učení je nám umění a vlastní zkoumání.
 • Cizí jazyky objevujeme již od první třídy.
 • Hodnotíme slovně – s cílem dítě dále rozvíjet, nikoliv jej srovnávat s druhými.
 • Rodiče jsou u nás vítáni (třídní schůzky, přípravy slavností, brigády).
 • Ctíme tradice a přirozené rytmy roku (učíme se řemesla, pořádáme slavnosti otevřené veřejnosti).
 • Jsme první škola waldorfského typu v Ústeckém regionu.

Čeho jsme již dosáhli

 • Od svého zahájení činnosti v roce 2015 jsme vybudovali zázemí (jak materiální tak personální) pro vzdělávání žáků na 1. stupni ZŠ v Třebušíně (v malebné krajině Českého středohoří) a na 2. stupni ZŠ v Litoměřicích; v současné době se zaměřujeme na jeho další zkvalitňování.
 • Od září 2023 jsme plnohodnotnou devítitřídní základní školou.
 • O vzdělávání na naší škole je zájem. V současné době máme 9 ročníků základní školy a  více jak 145 žáků.
 • Obhájili jsme titul „waldorfská škola“ před zastřešující Asociací waldorfských škol ČR.
 • Získali jsme dobré hodnocení České školní inspekce – a to jak v roce 2016, tak v roce 2023. Na dalším zkvalitňování výukového procesu aktivně pracujeme.
 • Navázali jsme plodnou spolupráci s řadou antroposofických i místních organizací (např. Camphillem na soutoku, z.s., Svobodným statkem na soutoku, o.p.s., Lesy ČR, s.p., organizací Room 28, e. V.).
 • Navázali jsme aktivní spolupráci se zahraničními partnerskými školami: Frei Waldorf schule Goerlitz Jacob Boehme; Steinerskolen i Hurum v Norsku; École La Providence – Fécamp ve Francii.
 • Jsme dlouhodobě úspěšní v zajišťování vícezdrojového financování činnosti a rozvoje školy (všechny dárce řádně uvádíme ve výroční zprávě i na webových stránkách školy). Děkujeme za podporu!

Konkrétní podoba školy

Forma školy

 • Základní devítiletá škola.
 • Zajištěno – školní družina a školní klub.
 • Volnočasové aktivity.
 • Neformální vzdělávání.
 • Aktivní zapojení rodičů do provozu školu.
 • Prostor pro aktivity s veřejností, přednášky, semináře, slavnosti apod.

Specifika vyučování

 • Vyučování v epochách.
 • Stejný důraz na rozvoj myšlení, cítění a vůle.
 • Umělecká výchova prostupuje celým vzdělávacím procesem.
 • Práce s rytmem pro podporu pochopení a osvojení učiva.
 • Rozvoj řemeslné činnosti
 • Rozvoj ekologické výchovy.
 • Výukové programy v přírodě v prostředí Českého Středohoří.