Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Odklad školní docházky

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění) může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu dítěte k povinné školní docházce o odklad, z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Tuto žádost je nutné doložit vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Rodiče by měli v dostatečném předstihu projednat (sami i např. s učitelkami mateřských škol), potřebu výše uvedeného odkladu pro jejich dítě, a pokud se pro odklad rozhodnou:

a) včas se objednat a navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu či speciálně pedagogické centrum a odborného lékaře nebo klinického psychologa, jež posoudí, zda je vhodný odklad povinné školní docházky,

b) mít včas potřebné doklady k předložení při zápisu.

O odklad povinné školní docházky (vč. doložení potřebných příloh) musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.