Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

pro rodiče

Pro žádost o uvolnění z výuky není vydáván speciální formulář. 

  1. Předem známou nepřítomnost žáka je třeba projednat před jejím započetím. O uvolnění žádá zákonný zástupce prostřednictvím informačního systému EduPage.
  2. Jde-li o uvolnění z jedné vyučovací hodiny, uvolňuje žáka třídní učitel nebo učitel předmětu, před kterým žák odchází. Pokud se žák tímto způsobem z vyučování neuvolní, může být jeho nepřítomnost považována za neomluvenou. 
  3. Schválením podané žádosti o uvolnění přebírá za žáka zodpovědnost zákonný zástupce. Zákonný zástupce si přebírá žáka ve škole, není-li písemně ujednáno jinak.
  4. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.
  5. V případě nevolnosti žáka a nutnosti rychlého lékařského ošetření je žák po oznámení zákonnému zástupci doprovázen buď zákonným zástupcem, nebo dospělým pracovníkem školy. 
  6. Na dobu nepřesahující tři dny uvolňuje žáka třídní učitel.
  7. Třídní učitel má právo na bližší určení rodinných důvodů. Za rodinné důvody lze považovat pohřeb, svatbu v rodině, stěhování, péči o blízkou osobu.
  8. O uvolnění z vyučování, které přesahuje tři dny, rozhoduje třídní učitel po projednání s ředitelkou školy.
    I tato žádost o uvolnění se podává prostřednictvím školního informačního systému EduPage. Žádost je zaslána formou zprávy ředitelce školy a třídnímu učiteli minimálně týden předem, obsahuje termín uvolnění, počet dní, zdůvodnění. Třídní učitel stanoví potřebný rozsah domácí práce v době nepřítomnosti. Takovou nepřítomnost by měl zákonný zástupce s dostatečným časovým předstihem (minimálně dvoutýdenním) konzultovat s třídním učitelem. Dlouhodobá nepřítomnost žáka není z hlediska pedagogického procesu vhodná zejména na začátku školního roku (v průběhu září).
Dotazník pro rodiče - změny v údajích
Titulek : (12 KB)
Název : dotaznik-pro-rodice-zmeny-v-udajich.docx
Vzdání se práva odvolání
Titulek : (25 KB)
Název : vzdani-se-prava-odvolani.doc
Žádanka o uvolnění ze školní družiny
Titulek : (12 KB)
Název : zadanka-o-uvolneni-ze-skolni-druziny-2.docx
Žádost o přestup
Titulek : Žádost o přestup (194 KB)
Název : zadost-o-prestup-2.docx