Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Příměstské tábory v létě 2019 (pro žáky 1. stupně ZŠ ZDARMA)

Ano, i v roce 2019 jsme pro Vás i Vaše děti připravili pestrou nabídku příměstských táborů. Bližší informace v přiloženém letáku.

Projekt SVOBODNÁ ZŠ – PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A DĚTSKÝ KLUB je spolufinancován Evropskou unií (z OPZ). Cílem projektu je poskytnout dětem 1. stupně ZŠ péči v době mimo školní vyučování a umožnit jejich rodičům sladit pracovní rytmus s péčí o děti a pracovní a rodinný život. Pro Vás to znamená, že žáci 1. stupně ZŠ mají příměstský tábor zcela zdarma. Péči o děti předškolního věku zajistí na táboře spolupořadatel Waldorfská iniciativa, z.s. za cenu 900,- Kč na tábor a dítě.

Zájemci, prosím, kontaktujte paní Brabcovou na e-mailu: Kristyna.Brabcova@seznam.cz

Těšíme se na setkávání s Vámi i vašimi dětmi. Katarína Hurychová, ředitelka

POZOR – Rodiče žáků 1. stupně ZŠ, věnujte prosím pozornost níže uvedeným organizačním informacím. Děti, jejichž rodiče nedoloží formální náležitosti nejpozději v den nástupu, nebudou moci být na tábor přijaty.

Níže naleznete přihlášku a vzory potvrzení podpořené osoby na trhu práce. Tím, že máme projekt příměstských táborů financovaný z EU, projektu OPZ, jsou zákonní zástupci  podpořené osoby. Tábor pro vaše děti 1. stupně ZŠ je zdarma. Krokem k přijetí dítěte na tábor je včasné odevzdání právě těchto potvrzení. I když nemáme rádi papírování, jsme za tuto podporu velice rádi a proto věříme, že i vy a nebude pro vás složité si vše včas zařídit. 
Přihláška je obsáhlá. Prosíme o úplné vyplnění a podpis. Přihláška je pro všechny turnusy táborů jedna (první strana).
Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
Zvolíte dokument odpovídající Vaší situaci. Tištěné formuláře máme k dispozici ve škole. Do projektu nemůže být zařazeno dítě, jehož rodiče jsou osobami pečujícími o dítě do 7 let věku nebo o dvě děti do 15 let, pokud za ně hradí zdravotní pojištění stát.  
Tedy podpořená osoba je
– zaměstnaná  (potvrzení o pracovně právním vztahu) nebo
– osoba samostatně výdělečně činná (žádost o potvrzení o evidenci ČSSZ, potvrzení o vedení v evidenci OSSZ – potvrzení nutné na tomto formuláři, nikoli na jiném) nebo
– osoba na mateřské dovolené (potvrzení o evidenci OSSZ pro soby čerpající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek) nebo
– osoba vedená v evidenci úřadu práce, aktivně si hledající práci  (potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce) nebo
– osoba studující či absolvující rekvalifikační studium (potvrzení o studiu či účasti na rekvalifikaci)
Zákonní zástupci dokládají oba. Dokládá jeden zákonný zástupce pouze v případě, že má dítě svěřené do péče a nežijí ve společné domácnosti. Pokud žije matka s druhem, který není zákonný zástupce dítěte, druh nedokládá.