Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Programy primární prevence Svobodné základní školy, o.p.s.

Cíle projektu:

Realizace certifikovaných programů prevence rizikového chování zajištěné Primární prevencí Litoměřice CČK oblastním spolkem Litoměřice a Dobronauty s.r.o.
Informovat a seznámit žáky školy s rizikovým oblastmi chování, účinně předcházet rizikovému chování a předat žákům vhodnými metodami postupy, jak se v konkrétních situacích zachovat. Podporovat zdravý životní styl a posilovat odmítavý postoj k rizikovému chování.
Posilovat zdravé klima třídy, umění komunikace a kvalitu spolupráce v třídním kolektivu.
Návaznost a naplnění Preventivního plánu školy.
Celkem v kalendářním roce 2022 proběhne 11 preventivních programů, v šesti třídách (3.-8. třída), programy projde min. 93 žáků.

Programů se účastní vždy třídní učitel, asistent pedagoga (je-li ve třídě) případně školní metodik prevence.
Díky nákupu učebnic „My jsme svět“ obdrží žáci 2. stupně účinnou pomůcku k rozvoji hodnotových postojů.
Učebnice budou zařazeny do školní knihovny pro práci i v následujících letech. Nákup emočních karet pro práci v třídnických hodinách rozšíří aktivity, které může učitel využít pro efektivní práci.

Vzdělávání pedagogického sboru umožní zvyšovat profesní připravenost pedagogického sboru, rozšíří informovanost pedagogů o problematice šikany a možných postupech řešení. Umožní nácvik řešení problematiky a postupu při zjištění šikany. Proškolí v tématu sebepoškozování a poruch příjmu potravy. Proškoleno bude 10-15 pedagogů (třídní učitelé, asistenti, vychovatelé).

 

 

 

Děkujeme velmi Ústeckému kraji, který v roce 2022 podpořil realizaci certifikovaných programů prevence rizikového chování a nákup aktivizačních pomůcek částkou 31 760 Kč z dotačního programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2022“.