Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Projekt ročníkových prací v 8.třídě

HISTORICKY PRVNÍ SLAVNOST ROČNÍKOVÝCH PRACÍ VE SVOBODNÉ ZŠ ! 🙂
Akce je neveřejná. Chceme se s Vámi tímto podělit o naši radost.
Leták s pozvánkou si navrhli sami žáci školy.
A jaká jsou témata? Namátkově: míchání barev, výroba meče, krátký film, výroba projektoru , renovace Babetty a mnoho dalších….
———–
Ročníkové práce tvoří důležité průřezové téma celé osmé třídy. Děti v tomto věku se již učí hospodařit s vlastním časem, jsou schopny zvolit si reálný cíl a dovést ho až ke konečné realizaci. Již na konci sedmého ročníku si děti volí téma, kterého se bude jejich ročníková práce týkat. Témata odpovídají jejich vlastním zájmům a schopnostem. Každé téma má praktickou část, kdy děti vyrábí nějaký výrobek, a část teoretickou, na které se děti učí pracovat s odbornou literaturou a píší poprvé svou vlastní teoretickou práci. Protože děti takto velký samostatný projekt dělají poprvé, schvaluje téma jejich ročníkové práce třídní učitel, který hodnotí vhodnost zvoleného tématu, pomůže dítěti s vymezením jasných a proveditelných cílů a postupů, které jsou adekvátní jeho věku a schopnostem. Již během prázdnin mezi 7. a 8.třídou děti začínají pracovat na praktické části své ročníkové práce pod vedením jimi zvoleného odborného konzultanta, kterým je většinou odborník z praxe. Děti si píší deník, svou práci dokumentují a připravují si podklady pro písemné zpracování. Textovou část práce vede s dítětem garant ročníkové práce. Je to většinou jeden z učitelů školy. Dbá na to, aby dítě dodržovalo průběžné termíny odevzdání jednotlivých částí práce, pomáhá mu s textovým zpracováním odborných informací, konzultuje s ním grafickou úpravu a na závěr napomáhá dítěti při přípravě prezentace. Na hotovou ročníkovou práci potom píší učitelé školy písemné posudky, kde hodnotí, zda a v jaké kvalitě dítě splnilo stanovený cíl. Pokud práce ještě zcela neodpovídá nárokům na ni kladeným, dostane dítě v posudku jasné pokyny a doporučení, jak práci doplnit, aby mohla být schválena k prezentaci.
 
Prezentace ročníkových prací žáků 8.třídy je slavnostní chvílí pro celou školu. Ve vyzdobeném sále se sejdou rodiče, učitelé a spolužáci. Děti samostatně předstupují před toto široké publikum se svou prací, vypráví o tom, proč si zvolily dané téma, jak postupovaly při výrobě svého výrobku. Na závěr shrnují, co jim vlastně tato celoroční práce přinesla, co pro ně bylo v jejím průběhu obzvlášť těžké nebo překvapující, co se na ní naučily. Své vyprávění obvykle doplní i fotografickou prezentací a předvedením svého díla. Písemné části ročníkových prací jsou v průběhu slavnosti vystaveny, aby si je všichni mohli prohlédnout.
 
I když je tento projekt zaměřen na individuální schopnosti jednotlivých dětí, tak díky celoročnímu procesu se společenství třídy tímto projektem hodně stmelí. Každého zajímá práce těch druhých, učí se navzájem se podpořit, soucítit spolu, pomoci si. A to nejen v průběhu roku, ale i při závěrečné prezentaci, která je pro děti většinou první v životě.