Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Změna školného ve šk. roce 2022/23

Od následujícího školního roku jsme nuceni poprvé v historii naší školy výrazněji zvýšit školné.

K tomuto kroku jsme se chystali již v minulém roce, nicméně s ohledem na covid situaci jsme jej odložili. Nyní již tento krok odkládat nemůžeme. Provoz dvou (starších a energeticky náročných) budov je nákladný, ovlivňuje nás významný nárůst cen energií, stále probíhají opravy a rekonstrukce, které významnou měrou zasahují do rozpočtu školy (například jen rekonstrukce sálu v Litoměřicích má rozpočet vyčíslen ve výši 1,6 milionu Kč).

Tento postup byl projednán se správní radou a také s předsedou dozorčí rady, jejichž členy jsou také zástupci z řad rodičů.

Soukromé i veřejné školy dostávají od státu dotaci – normativ na žáka. Ta je určena na mzdy zaměstnanců a v omezené míře na drobné neinvestiční výdaje.

Na provoz veřejných škol významně přispívá město jako jejich zřizovatel.  Také pečuje o budovy a zajišťuje velké investice. Soukromé školy tyto příspěvky nemají, jsou proto nuceny vybírat školné. Naše škola ze školného hradí provozní náklady budovy, zajišťuje případné opravy, používá ho na vybavení tříd nábytkem a pořizuje například učební pomůcky.

Uvědomujeme si, že platba školného může být pro některé rodiny náročná. Proto umožňujeme získat podporu z nově zřízeného solidárního fondu, jehož zdrojem by měly být dary. M.j. i dary od Vás, tedy od těch rodičů, kteří si mohou dovolit přispívat nad rámec stanoveného školného.

Školné a úhrady za zájmové vzdělávání

Školné pro školní rok 2022/2023 je stanoveno následovně:

Pro děti zapsané k pravidelné denní docházce:  
                    – první dítě z rodiny 21 000 Kč za školní rok
                    – druhé dítě z rodiny   14 500 Kč za školní rok
                    – každý další sourozenec   10 500 Kč za školní rok

Pozn.: Frekvence úhrad je plně na rodičích. Celková výše předepsaného školného musí být uhrazena nejpozději do 30. června příslušného školního roku.

Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině: 3 500 Kč za školní rok
Poplatek za pobyt dítěte ve školním klubu: 3 500 Kč za školní rok

Pozn.: Při pravidelné docházce do ŠD či ŠK nižší nebo rovné 5 dnů v kalendářním měsíci se poplatek nehradí.

Poplatky Asociaci waldorfských škol ČR (v současné době 300 Kč na žáka za rok) budou od školního roku 2022/2023 zahrnuty ve školném, nebudou se již hradit zvlášť.

Tyto částky jsou stále nižší, než jaké by škola ideálně potřebovala (35 000 Kč ročně), umožňují ale pokrýt nezbytné náklady a umožní i její rozvoj. V zájmu zpřístupnění všem sociálním vrstvám, je snaha výši školného minimalizovat a prostředky získávat i z dalších zdrojů (dary, granty, projekty atd.)

Celá koncepce školného je postavená na naší snaze být prosociální a našem přesvědčení, že o naši školu mají zájem rodiče, kteří si uvědomují důležitost výchovy a vzdělání, a proto chtějí školu podpořit také finančně.

Z tohoto důvodu je k zamyšlení, aby rodiče, kteří mohou platit vyšší částku, tak učinili:

 • pravidelnými příspěvky (dary; variabilní symbol 10) nad minimální částku mohou školu finančně podpořit a umožnit její další rozvoj (opravy, investice),
 • pravidelné či jednorázové dary lze nově vkládat také do solidárního fondu (dary; variabilní symbol 12), s jehož pomocí se snažíme zmírnit dopady navýšeného školného na některé z rodin,
 • stále je také možnost požádat o převedení v minulosti uhrazeného návratného příspěvku (u těch z Vás, kterých se to týká) do darů škole.

Na všechny dary samozřejmě vystavujeme řádné potvrzení.

Sociální stipendium ze solidárního fondu

 • Od školního roku 2022/23 zavádíme stipendijní program, určený pro žáky z rodin, které si dlouhodobě nebo dočasně nemohou dovolit hradit školné v plné výši.
 • Stipendium je určeno na úhradu školného v částečné nebo v plné výši.
 • Žádat o stipendium musí podat zákonný zástupce emailem (ideálně) nejdéle do 31. 8. na vedení školy: reditel@svobodnazs.cz. Žádost musí obsahovat: požadovanou částku, období, účel, odůvodnění. Žádost může zároveň obsahovat nabídku protislužby, např. práce při brigádách.
 • O přiznání stipendia rozhoduje do 30 ti dnů vedení školy po projednání se správní radou.
 • Žádostem může být vyhověno jen do výše prostředků v solidárním fondu.
 • Stipendium se přiznává na období školního roku.
 • Udržení stipendia pro další roky je podmíněno aktivní spoluprací zákonných zástupců se školou, např. účastí na třídních schůzkách, brigádách, zapojením do pracovních skupin, uhrazenými pohledávkami vůči škole (obědy, družina, klub, kroužky).
 • Stipendium není určeno na úhradu stravného.
 • Stipendium není zasíláno na účet zákonných zástupců, ale je přímo použito k úhradě pohledávky za školné.
 • Solidární fond je plněn z darů rodičů a příznivců školy.

Číslo bankovního účtu sociálního fondu, na který můžete posílat své dobrovolné příspěvky: 2901026223/2010; variabilní symbol 12.

Jsme přesvědčeni, že změny v koncepci školného umožní vzdělávání dětí všech rodičů, kteří o naši školu opravdu stojí, a škole přinesou lepší a stabilnější finanční zabezpečení.

Přesto bych ráda dala prostor dotazům. Nabízím proto termín školní schůzky v úterý 14. 6. od 16:00 v multifunkční učebně v Třebušíně (v přízemí). Elektronicky mi své komentáře prosím nezasílejte.

Se srdečným pozdravem a poděkováním za pochopení..

Katarína Hurychová