Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Dětský klub Svobodné ZŠ v Litoměřicích

Název projektu:

DĚTSKÝ KLUB SVOBODNÉ ZŠ – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA LITOMĚŘICKU

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013300

Svobodná základní škola, o.p.s. (dále jen Svobodná ZŠ) od září 2019 provozuje dětský klubu v Litoměřicích.

Dětský klub nabízí neformální vzdělávání v těchto oblastech:

  1. klub demokratického občanství
  2. badatelský klub
  3. klub praktických dovedností

Nabídka klubů pro školní rok 2022/2023:

Přijetí do dětského klubu dle kapacity a rozhodnutí vedoucího klubu, přijetí do klubu nelze nárokovat. Přihláška v příloze.

Dětský klub bude zahájen v týdnu od 5.9. 2022 (do dětského klubu je možné se přihlašovat průběžně do naplnění kapacity.)

Aktivity dětského klubu povedou vedoucí klubu, kteří jsou kvalifikováni pro práci s dětmi (mají pedagogické vzdělání) a v rámci projektu se budou dále vzdělávat a své zkušenosti prohlubovat; m. j. i sdílením zkušeností mezi sebou, na vzdělávacích akcích či při setkání s odborníky na téma projektového vyučování či z oblasti osobnostně-sociálního rozvoje.

Dětský klub probíhá na adrese Jarošova 494/23, Litoměřice 412 01.

Klub je možno zřídit pro nejméně 6 účastníků. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně 2 účastníků ohrožených školním neúspěchem. Klub bude určen nejen žákům Svobodné ZŠ, ale také dalším zájemcům (žákům 1. a 2. stupně ZŠ). Klub bude zacílen také na práci s nadanými / talentovanými / přemýšlivými / zvídavými dětmi (zejména v rámci badatelského klubu). Ty jsou ohroženy školním neúspěchem protože jejich způsob uvažování a vnímání v širších souvislostech vyvolává často nepochopení spolužáků i pedagogů. Jejich kritický přístup k informacím i pracovním postupům přesahuje očekávání a může vést k mylným závěrům, že žák/žákyně nesplnil/a zadání správně nebo vůbec proto, že je nechápe a není schopen je vypracovat.  Vzhledem k tomu, že nezřídka bývá intelektový náskok vykoupen opožděním psychomotorického vývoje a sociálních dovedností, stávají se tyto děti terčem posměchu vrstevníků a napomínání dospělých a jejich sebevědomí a věk nestačí na potřebné vysvětlení či věcnou argumentaci. V důsledku svých frustrací pak nezřídka rezignují na svou touhu po poznání a snaží se zařadit a nevybočovat, revoltují nebo hledají zcela únikové aktivity.

Doba realizace:  od 1.9.2019 do 31.1.2023

Aktivity klubu pro přihlášené žáky 1. a 2. stupně ZŠ zdarma.

Důležitost a potřeba kvalitního neformálního vzdělávání v poslední době vzrůstá. Jak potvrdil např. ředitel Odboru pro mládež MŠMT Michal Urban (více informací zde).

Cíl projektu:

Cílem aktivit zamýšleného projektu je nabídnout dětem na Litoměřicku formou dětského klubu kvalitní neformální vzdělávání a dále pracovat na jeho rozvoji prostřednictvím vzdělávání pracovníků klubu a jejich vzájemné spolupráce. Aktivity budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží tak, aby pracovníci v neformálním vzdělávání získali kompetence zejména pro tyto oblasti: projektové metody vzdělávání, badatelské aktivity, praktické dovednosti, osobnostně-sociální rozvoj, inkluze atd. Realizace aktivit povede k propojování formálního a neformálního vzdělávání. Klub bude otevřen žákům 1. a 2. stupně z jakékoliv základní školy, přičemž bude cílit m.j. na žáky ohrožené školním neúspěchem a na žáky nadané / talentované / přemýšlivé / zvídavé děti, které mohou být potenciálně ohroženy školním neúspěchem z důvodu opoždění vývoje psychomotorického a sociálních dovedností.

Přihlášky a bližší informace: zastupce@svobodnazs.cz

Projekt DĚTSKÝ KLUB SVOBODNÉ ZŠ – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA LITOMĚŘICKU je spolufinancován Evropskou unií.

 

Dětský klub - PŘIHLÁŠKA - 22-23
Titulek : Dětský klub - PŘIHLÁŠKA - 22-23 (124 KB)
Název : detsky-klub-prihlaska-22-23.pdf