Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Dětský klub Svobodné ZŠ v Litoměřicích

Název projektu:

DĚTSKÝ KLUB SVOBODNÉ ZŠ – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA LITOMĚŘICKU

Svobodná základní škola, o.p.s. (dále jen Svobodná ZŠ) se v současné době aktivně připravuje na otevření dětského klubu v Litoměřicích. Předpokládané datum zahájení činnosti klubu je 1. 9. 2019.

Dětský klub bude nabízet neformální vzdělávání v těchto oblastech:

  1. klub demokratického občanství;
  2. badatelský klub;
  3. klub praktických dovedností.

Konkrétně půjde o tyto aktivity (vždy 2 hodiny časové dotace na vlastní činnost klubu):

  • Badatelský klub (1x týdně)
  • Klub anglického jazyka (1x týdně)
  • Klub praktických dovedností (1x týdně)
  • Osobnostní klub – založený na práci s metodou FIE (1x týdně)
  • Klub „My jsme svět“ (1x za 14 dní) – založený na metodice hodnotového vzdělávání sestry Cyril Mooney

Aktivity dětského klubu povedou vedoucí klubu, kteří jsou kvalifikováni pro práci s dětmi (mají pedagogické vzdělání) a v rámci projektu se budou dále vzdělávat a své zkušenosti prohlubovat; m. j. i sdílením zkušeností mezi sebou, na vzdělávacích akcích či při setkání s odborníky na téma projektového vyučování či z oblasti osobnostně-sociálního rozvoje.

Dětský klub bude probíhat na adrese Jarošova 494/23, Litoměřice 412 01.

Klub je možno zřídit pro nejméně 6 účastníků. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně 2 účastníků ohrožených školním neúspěchem. Klub bude určen nejen žákům Svobodné ZŠ, ale také dalším zájemcům (žákům 1. a 2. stupně ZŠ). Klub bude zacílen také na práci s nadanými / talentovanými / přemýšlivými / zvídavými dětmi (zejména v rámci badatelského klubu). Ty jsou ohroženy školním neúspěchem protože jejich způsob uvažování a vnímání v širších souvislostech vyvolává často nepochopení spolužáků i pedagogů. Jejich kritický přístup k informacím i pracovním postupům přesahuje očekávání a může vést k mylným závěrům, že žák/žákyně nesplnil/a zadání správně nebo vůbec proto, že je nechápe a není schopen je vypracovat.  Vzhledem k tomu, že nezřídka bývá intelektový náskok vykoupen opožděním psychomotorického vývoje a sociálních dovedností, stávají se tyto děti terčem posměchu vrstevníků a napomínání dospělých a jejich sebevědomí a věk nestačí na potřebné vysvětlení či věcnou argumentaci. V důsledku svých frustrací pak nezřídka rezignují na svou touhu po poznání a snaží se zařadit a nevybočovat, revoltují nebo hledají zcela únikové aktivity.

Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2023

Aktivity klubu pro přihlášené žáky 1. a 2. stupně ZŠ zdarma.

V současné době jde pouze o záměr. Důležitost a potřeba kvalitního neformálního vzdělávání v poslední době vzrůstá. Jak potvrdil např. ředitel Odboru pro mládež MŠMT Michal Urban (více informací zde).

O tom, zda bude klub otevřen, Vás budeme informovat nejpozději do 31. 7. 2019. Podmínkou je dosažení podpory z Výzvy č. 71 OP VVV/MŠMT (více informací zde).

Cíl projektu:

Cílem aktivit zamýšleného projektu je nabídnout dětem na Litoměřicku formou dětského klubu kvalitní neformální vzdělávání a dále pracovat na jeho rozvoji prostřednictvím vzdělávání pracovníků klubu a jejich vzájemné spolupráce. Aktivity budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží tak, aby pracovníci v neformálním vzdělávání získali kompetence zejména pro tyto oblasti: projektové metody vzdělávání, badatelské aktivity, praktické dovednosti, osobnostně-sociální rozvoj, inkluze atd. Realizace aktivit povede k propojování formálního a neformálního vzdělávání. Klub bude otevřen žákům 1. a 2. stupně z jakékoliv základní školy, přičemž bude cílit m.j. na žáky ohrožené školním neúspěchem a na žáky nadané / talentované / přemýšlivé / zvídavé děti, které mohou být potenciálně ohroženy školním neúspěchem z důvodu opoždění vývoje psychomotorického a sociálních dovedností.

Kontakt:

Zájemci o účast v klubu, prosím pište na adresu reditel@svobodnazs.cz.

Ing. Katarína Hurychová, ředitelka