Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Společně kráčet / Zusammen schreiten

Po sobotní společné snídani jsme se vzájemně rozloučili písní Auld Lang Syne a vyprovodili své německé přátelé na cestu domů s dojmem, že projekt s názvem „Společně kráčet“ se vydařil. Po vzájemných rozhovorech se rýsuje další spolupráce nejen pro děti, ale i pro učitele. Projekt byl podpořen z www.elbelabe.eu z dotačního titulu Fondu malých projektů.
Doufáme, že si žáci a žákyně z Německa v budoucnu vzpomenou na návštěvu v Česku a vybaví se jim některé krásné památky nebo vtipné příhody, které jsme společně zažili. Děkujeme oběma stranám za úsilí, které bylo vynaloženo do realizace projektu a všem zúčastněným, kteří podpořili projekt tak, aby se mohl uskutečnit dle naplánovaného harmonogramu. Bez Vás by to nešlo a věříme, že budeme společně kráčet dál.
Nach dem gemeinsamen Frühstück am Samstag verabschiedeten wir uns mit dem Lied „Auld Lang Syne“ voneinander und wünschten unseren deutschen Freunden gute Reise nach Hause mit dem Eindruck, dass das Projekt „Zusammen schreiten“ gelungen war. Nach gemeinsamen Gesprächen zeichnet sich eine weitere Zusammenarbeit ab, nicht nur für Kinder, sondern auch für Lehrer. Das Projekt wurde von www.elbelabe.eu aus dem Fördertitel des Fondes der Kleinprojekte unterstützt.
Wir hoffen, dass sich die Schüler und Schülerinnen aus Deutschland in Zukunft an ihren Besuch in Tschechien erinnern und sie einige schöne Momente oder lustige Begebenheiten merken, die wir gemeinsam erlebt haben. Wir danken beiden Seiten für den Aufwand, den sie in die Realisierung des Projekts investierten, und allen Beteiligten, die das Projekt so unterstützt haben, dass es gemäß dem geplanten Harmonogramm durchgeführt werden konnte. Ohne Sie wäre das nicht möglich und wir glauben, dass wir weiter zusammen schreiten werden.