Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Společně kráčet: Litoměřice a Görlitz

V termínu od 10. do 15. 6. naše škola přivítá žáky a žákyně ze spřátelené školy Freie Waldorfschule Görlitz
„Jacob Böhme“ z příhraničního německého města Görlitz. Výměnný pobyt se může konat díky podpoře
Euroregionu Elbe/Labe – www.elbelabe.eu – z dotačního titulu Fondu malých projektů, který podporuje mimo
jiné i výměny skupin dětí spřátelených škol nejen pro zvýšení jazykové vybavenosti, ale i pro vzájemné
poznávání kultury, památek, tradic, jídla blízkých sousedů. Projekt s názvem Společně kráčet nese v sobě
myšlenku vzájemně si sdílet stejné vzdělávací hodnoty.

Prvním krokem dojde k poznávání vzájemné kultury, což v celkovém pojetí akce znamená, že může vzniknout respektující vztah k pochopení života sousedů, k vytváření nového přátelství a vzájemného pochopení života za hranicemi v blízké vzdálenosti. Díky dotačnímu titulu, který podpořil tuto akci, můžeme německým a českým dětem zprostředkovat bohatý poznávací program Litoměřicka a okolí, pozvat je na setkání se starostou a ukázat jim Litoměřice i z jiné strany. Podíváme se na horu Říp, projdeme se historií dějin po Praze. Využijeme krásné zázemí naší zahrady, kde uspořádáme slavnost celé školy, společnou party II. stupně (s tvořením ve smíšených týmech) včetně pozvání rodičů a příznivců naší školy. V sobotu se rozloučíme společnou snídaní a budeme věřit, že je to začátek naší spolupráce se žáky z blízké školy, kde není jazyk bariérou. Jsme rádi, že od navázání korespondenčního kontaktu můžeme zrealizovat osobní setkání, které je v tomto čase velice důležité pro přímou komunikaci mezi lidmi a navázání hlubšího přátelství s přesahem podělit se o krásná místa v městě, kde žijeme a vzděláváme se.

__________________________________________________________________

Zusammen schreiten: Litoměřice – Görlitz

Vom 10. bis 15. Juni empfängt unsere Schule Schüler und Schülerinnen der befreundeten Freien Waldorfschule
Görlitz „Jacob Böhme“ aus der deutschen Grenzstadt Görlitz. Der Austauschaufenthalt kann dank der
Unterstützung der Euregion Elbe/Labe – www.elbelabe.eu – aus dem Fördertitel des Kleinprojektefonds
erfolgen, der unter anderem nicht nur den Austausch von Kindergruppen befreundeter Schulen unterstützt um
die Sprachkenntnisse zu verbessern, aber auch um die Kultur, Denkmäler, Traditionen und Mahlzeiten der
nahen Nachbarn kennenzulernen. Das Projekt „Zusammen schreiten“ trägt die Idee, die gleichen Bildungswerte miteinander zu teilen.

Der erste Schritt ist das gegenseitige Kennenlernen der Kultur, was im Gesamtkonzept
der Veranstaltung bedeutet, dass ein respektvolles Miteinander entstehen kann, das Leben der Nachbarn
versteht, neue Freundschaften knüpft und das gegenseitige Verständnis für das Leben über Grenzen hinaus auf
unmittelbare Distanz entsteht. Dank der Förderung, mit dem diese Veranstaltung unterstützt wurde, können
wir deutschen und tschechischen Kindern ein reiches Bildungsprogramm über Litoměřice und Umgebung
anbieten, sie zu einem Treffen mit dem Bürgermeister einladen und ihnen Litoměřice auch anders zeigen. Wir
werden uns den Hügel Říp ansehen und einen Spaziergang durch die Geschichte Prags machen. Wir werden die
schöne Atmosphäre unseres Gartens nutzen, wo wir ein Fest der ganzen Schule und eine gemeinsame Party
der II. Stufe (mit den kreativen Tätigkeiten in gemischten Gruppen) organisieren werden, die Einladungen von
Eltern und Freunden unserer Schule einschließlich. Am Samstag verabschieden wir uns mit einem
gemeinsamen Frühstück und glauben, dass dies der Beginn unserer Zusammenarbeit mit Schülern und
Schülerinnen einer naheliegenden Schule ist, in der die Sprache kein Hindernis darstellt. Wir freuen uns, dass
wir ausgehend von dem Korrespondenzkontakt ein persönliches Treffen realisieren können, das in dieser Zeit
für die direkte Kommunikation zwischen Menschen und den Aufbau einer tieferen Freundschaft sehr wichtig
ist, mit einer Überlappung, um schöne Orte in der Stadt, in der wir leben und uns ausbilden, zu teilen.

 

Loga všech partnerů/Logos aller Partner: